Movie Monday – Battle of Memories (2017)

Starring: Huang Bo as Jiang Feng, Xu Jinglei as Zhang Daichen, Yang Zi Shan as Chen Shanshan, Yihong Duan as Shen Hanqiang, and Hsu Tiffany as Mystery woman

Rating: R, subject matter and some violence

Running Time: 90 min

Twinkies: 4 stars Continue reading