Movie Monday – Dream Flight (2014)

Starring: Ray Chang as Ruei-Jia Chang (Hao), Tiffany Hsu as Xie Xin-yi, Chung-Hua Tou as Instructor Luo, Jieh-Wen King as Hao’s father, Yi Ti Yao as Qiao Qian-Hui, Hans Chung as Shen Zhi-chao (Superman), Hsi-Sheng Chen as Qiao’s father, Cheng-Chun Liang as Chen Tian-hua, and Wei Ai as Xin-yi’s father

Rating: PG-13, some violence

Running Time: 147 min

Twinkies: 4 1/2 stars Continue reading